ตำบลค้อใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

Kho Yai, Phanom Phrai, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ค้อ
กลาง
มะเขือ
หนองครีไพร
โนนสมบูรณ์
โพธิ์ชัย
หนองเขื่อน