ตำบลชานุวรรณ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

Chanuwan, Phanom Phrai, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ชานุวรรณ
หนองหิน
หนองเรือ
ศาลา
พนัส
พนัส
ดงสว่าง