ตำบลนานวล อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

Na Nuan, Phanom Phrai, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
นานวล
คำพระ
โนนม่วง
ราษฎรนิยม
ชาติ
โนนจิก
หนองคู
ขยอม
คำพระ
ชาติเจริญ
ราษฎรนิยม
นานวลใหม่
มุจริณ