ตำบลวารีสวัสดิ์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

Wari Sawat, Phanom Phrai, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
วารีสวัสดิ์
ทุ่งยาว
สมสะอาด
ดอนดู่
หนองน้ำขุ่น
หนองขานก
หัวหนอง
กุดหลุด
วารีอุดม
วารีสมบูรณ์
น้อยดอนเจริญ