ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

Sa Kaeo, Phanom Phrai, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
เจริญศิลป์
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
สระแก้ว
โนนทราย
สระทอง
โพธิ์ศรี
สระแก้วน้อยพัฒนา