ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

Nong Thap Thai, Phanom Phrai, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หนองทัพไทย
หนองทัพไทย
หนองบัวทอง
โพธิ์งาม
หนองลุมพุก
หัวนา
หนองปักษา
ทุ่งหมื่น
ทุ่งแสน
หนองบัวน้อย
โนนสะอาด
ปักษาโนนสะอาด
หนองคู
ทุ่งหมื่น