ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

Saen Suk, Phanom Phrai, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ดอนแดง
ท่าลาด
ท่าเลียว
นาชม
ดอนกลาง
แสนสุข
โพธิ์น้อย
หงษ์ทอง
นาชม
ท่าวารีย์
นาชม
โพธิ์น้อย
ดอนแดง
แสนสุข
ชีเฒ่า
นาชมตะวันออก
ท่าเจริญ
โพธิ์น้อยเหนือ