ตำบลโคกสว่าง อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

Khok Sawang, Phanom Phrai, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
คำบ่อ
คำเม็ก(คำไหล)
โคกสว่าง
หนองบัวใหญ่
หนองบัวน้อย
คำสูง
หนองฟ้า
ขุมเงิน
หนองโสน
คำแดง
ดอนมะหรี่
หนองแคน
คำไหล(คำเม็ก)
หนองแคนน้อย
ยางตาก
โนนเจริญ