ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

Pho Chai, Phanom Phrai, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
โพธิ์ชัย
หนองผือ
หนองเหล็ก
คำแดง
หนองสมบูรณ์
หนองศรีทอง
สว่าง
ดอนบ่อ
ดอนแฮด
หนองผือ
หนองศรีทอง
ทานตะวัน