ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

Pho Yai, Phanom Phrai, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
โพธิ์ใหญ่
หนองแคน
โพธิ์ใหญ่
ยางเดี่ยว
คำสุข
โนนชัยศรี
หนองกุงน้อย
หนองกุงใหญ่
หนองแวง
บัวงาม
ท่าโพธิ์
โนนขวาว
ท่าไฮ
โนนชัยศรี