ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

Champa Khan, Suwannaphum, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
โคกสมบูรณ์
โพนทัน
ปลาค้าว
โคกฮัง
ตำแย
ตาเณร
หนองจาน
หญ้าหน่อง
หนองมะดุม
หนองมะเหียะ
หัวดง
หนองโสน