ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

Thung Luang, Suwannaphum, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ตาหยวก
ตาหยวก
ร้านหญ้า
โพนเดื่อ
โนนสวรรค์
คูดินทราย
ทุ่งทรายทอง
สระโพนทอง
โนนสมบูรณ์
ตาหยวกกลาง
คูดินทราย
สระโพนทอง
ตาหยวกน้อย
โนนสะอาด
ตาหยวกใหม่