ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

Na Yai, Suwannaphum, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
นาใหญ่
นาน้อย
หนองจอก
ตาเหลว
เม็ก
หางเหย
งูเหลือม
ดงหัวเรือ
โพนยานาง
ป่าม่วง
ตาแหลว
ป่ายางชุม
ตาแหลวใหญ่
ตาแหลว
นาใหญ่