ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

Nam Kham, Suwannaphum, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
น้ำคำ
หนองบัว
กวางโตน
ผักเผ็ด
จ้อก้อ
เหว่อ
โนนหมากแงว
สวนมอญ
โนนสระพังยาง
ดงสวนผึ้ง
เก่าน้อย
น้อยคูขาม
น้ำคำใหญ่
หนองบัวลอง
น้ำคำ
ผักเผ็ด