ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

Hua Chang, Suwannaphum, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ห้างหว้า
หนองงอม
หนองใหญ่
ดู่เก่า
ทุ่งน้อย
สำราญ
ลำโกน
น้ำเกลี้ยง
น้ำคำน้อย
หนองยางน้อย
ดอนดู่
โนนพัฒนา