ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

Hin Kong, Suwannaphum, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หินกอง
เล้าข้าว
สองชั้น
ตังหมอง
โพนผอุง
ขัดเค้า
ส้มโฮง
โพนดวน
หนองสระ
หนองอีเข็ม
ส้มโฮงเหนือ
โพนละมั่ง
สองชั้น
หินกอง
โพนผอุง
สมโฮงเหนือ