ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

Kok Pho, Nong Phok, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
คำโพนสูง
บะยาว
กุดเต่า
วังใหญ่
บุ่งโง้ง
หนองหว้า
หนองบัว
หนองผักแว่น
โพนวิลัย
โชคอำนวย
กุดทรายดี
วังใหม่