ตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

Tha Sida, Nong Phok, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ท่าสะอาด
คูเมือง
นาสมบูรณ์
ทรายทอง
ท่าสีดา
คำหัวคู
โนนหาด
ท่าทรัพย์เจริญ
หนองไฮงาม
โนนหาดพัฒนา
ท่าอุดม