ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

Bueng Ngam, Nong Phok, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
บึงงาม
หนองแวงดง
หนองแข้ดง
หนองแข้ดง
โนนสะอาด
หนองแข้พัฒนา
บึงฉวะแข
นาคำข่า
บึงพัฒนา
หนองพอก
ใหม่สามัคคี