ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

Pha Nam Yoi, Nong Phok, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
โคกสว่าง
โคกกลาง
ดงขี้นาค
ห้วยค้อ
เหล่าขุมมัน
ท่าสะอาด
เหล่าขุมมัน
น้อยคำเม็ก
ผาน้ำย้อย
ท่าส้มป่อย
โนนมาลี
วังน้ำวน
วังน้ำเย็น