ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

Phukhao Thong, Nong Phok, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ภูเขาทอง
หนองคำ
หนองคำน้อย
หนองไฮ
โนนสว่าง
หนองแสง
โนนปลาเข็ง
เหล่าขอนดอก
โนนสมบูรณ์
หนองคำ
โนนสว่าง
ใหม่พัฒนา
บูรพา
อุดรชัย
หนองไฮเงิน
โนนสว่างสามัคคี
หนองคำใหม่สามัคคี