ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

Rop Mueang, Nong Phok, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หนองพอก
หนองพอก
กุดขุ่น
โนนสวาสดิ์
หนองพอก
กกโพธิ์
หนองโน
หนองโน
หนองพอกพัฒนา
ประชาสามัคคี
กุดขุ่น
กกโพธิ์
น้อยหนองโน
โพธิ์ไทรทอง
อ่างทอง
เมืองใหม่
มอกกแดง
หนองลุมพุก
ใหม่น้ำพุ