ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

Nong Khun Yai, Nong Phok, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หนองขุ่น
หนองบก
กกตาล
ดงบัง
ห้วยนาคำ
ดงบัง
หนองขุ่น
โพนงาม
ดงทรายงาม
ดงบังใหม่
หนองน้ำกิน
ตาลเดี่ยว
ทุ่งประเสริฐ