ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

Nong Phok, Nong Phok, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หนองพอก
หนองพอก
ปลาโด
ฉวะ
ฉวะ
โคกเลาะ
โคกนาคำ
หนองพอก
ปลาโด
ฉวะ
หนองพอก
โคกสว่างอารมณ์
สันติสุขพัฒนา
ศรีทุ่งเจริญ