ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

Duk Ueng, Nong Hi, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ดูกอึ่ง
วารีเกษม
หนองแห้ว
ธาตุจอมศรี
สีสุก
หนองบัวแดง
หนองไศล
หนองจาน
โนนสะอาด
หนองแซง
ศรีเจริญ
ราษฎร์รังษี
หนองบัวทอง
เป็ดก่า
ธาตุพัฒนา
ไร่พัฒนา
หนองแคเจริญสุข