ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

Sao Hae, Nong Hi, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
สาวแห
สาวแห
หนองแคน
ดอนแดง
สาวแห
ดอนสุข
ดอนใหม่เจริญ