ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

Nong Hi, Nong Hi, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ศาลางาม
หนองฮี
หัวช้าง
ป่ากุง
ขวาว
ดอนกลอย
โคกสะอาด
โคกกลาง
หนองงาม
เหล่ามุ่ง
ต่องต้อน
หัวช้าง
ดอนกลอย
ดอนกลอย
หนองชมภู
ขวาวนคร
หนองตาใกล้