ตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

Ban Du, At Samat, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ดู่
ดู่
หนองอาราม
เหล่าลิง
ดงเมืองจอก
ดงเมืองจอก
สำโรง
หว่านไฟ
ลิ้นฟ้า
โหง่
ลิ้นฟ้า