ตำบลบ้านแจ้ง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

Ban Chaeng, At Samat, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
แจ้ง
กุดเขียว
โนนยาง
ท่าค้อ
หัวนา
ชีโหล่น
ชีโหล่น
โนนขาม
ชีโหล่น