ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

Nong Kham, At Samat, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หนองขาม
แวงน้อย
ดงสว่าง
เมืองคลอง
ลิ้นฟ้า
หนองฮาง
เป้า
หัวดอนงัว
หนองม่อง
หนองแซง
แวง
หนองยางน้อย
หนองแฮด
หนองขามใต้
หนองแคน
น้ำพระทัย
ไทยเจริญ
หนองฮางเหนือ
แวง