ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

Nong Bua, At Samat, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หนองบัว
หนองบัว
หนองเรือ
หัวหนอง
โนนชัย
อีเม้ง
ขุมเงิน
หนองกลอง
เหล่า
หนองบัว