ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

Nong Muen Than, At Samat, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
สีสวาด
หนองผือ
เล็บขาว
หนองยาง
หนองหมื่นถ่าน
หนองหัวคน
ทองหลาง
เหล่าสูง
กระจาย
มะกอก
แขม
แขมเหนือ
หนองหมื่นถ่าน
มะกอกใต้
หนองหัวคนใต้
กระจาย
ทองหลางใต้