ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

Nom, At Samat, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หน่อม
ฟ้าเลื่อม
ห้วยแก้ว
โนนแฮด
เปลือย
หัวดอน
มันเหลือง
จ้อก้อ
แมด
กลอย
โนนสมบูรณ์
ห้วยสำราญ
หน่อมเหนือ