ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

At Samat, At Samat, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
สั้น
หนองขี้เหล็ก
บุ่งเบา
สำราญ
ร่องคำ
หงษ์ทอง
ชูชาติ
อนามัย
ส่อง
ศาลา
ยางโง๊ะ
โนนสะอาด
อาจสามารถ
ใหม่พัฒนา
ชูชาติ
ดอนกลาง
ส่องใหม่