ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

Ku Ka Sing, Kaset Wisai, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
กู่กาสิงห์
เมืองแสน
กู่กาสิงห์น้อย
หนองอีดำ
ต่องต้อน
สงแคน
หนองเบ็ญ
ม่วย
หนองสิม
ม่วย
ไตรตรึง
น้อยพัฒนา
สงแคนน้อย