ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

Lao Luang, Kaset Wisai, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
อุ่มเม่า
สระหลวง
เหล่าหลวงพัฒนา
สิงห์ไคล
คุยผง
ดอนดู่
เหล่าเสือ
หนองสังข์
โพนสะอาด
โพนสำราญ
ดงน้อย
สนามชัย
เขื่อนคำ
สิงห์ทอง
อุ่มเม่า