ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

Ban Khueang, Chiang Khwan, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
เขืองน้อย
เขืองใหญ่
เขืองใหญ่
พยอมน้อย
โนนข่า
หวายหลีม
หัวดง
ดอนสวรรค์
ศรีจันทร์
น้อยศรีจันทร์
โพธิ์ศรี
ทุ่งสว่างสามัคคี
ดงเย็น