ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

Phra That, Chiang Khwan, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ปากบุ่ง
ดอนยาง
บุ่งค้า
ดอนวิเวก
โนนก้านเหลือง
ดอนสำราญเหนือ
ดอนสำราญใต้
แก้งข่า