ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

Chiang Khwan, Chiang Khwan, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
แมค
แมค
โพธิ์กลาง
ดอนแดง
ดอนเงิน
ไผ่ล้อม
คุยขนวน
คุนขนวน
โพธิ์ทอง
เชียงขวัญ
ศรีอุดม
โพธิ์ศรี