ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

Moei Wadi, Moei Wadi, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หนองสองห้อง
หนองนกเขียน
สว่างเหนือ
หนองเมย
หนองเมย
ใหม่สถานี
ใหม่พัฒนา
ราษฎรสามัคคี
ใหม่สามัคคี
คำม่วงหมาน
ทุ่งนาทอง