ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

Sa-at Sombun, Mueang Roi Et, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ดอนทอง
กาหลง
แมต
แมต
แมต
สะอาดสมบูรณ์
สงยาง
สังข์
ดงเค็ง
ขี้เหล็ก
ป่าเพิ่ม
ดอนศรีวิไล
หนองผือ
หนองแข้
สังข์
สงยาง