ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

Nong Waeng, Mueang Roi Et, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
แวง
บัว
โนนแท่น
เกล็ดลิ่น
ดู่
หนองเทิง
หนองยูง
จอมศรี
ขี้เหล็ก
เขวา
หนองหิน
ฝาง
หนองแวง
โคกสาย
พลาญชัย