ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

Kok Kung, Mueang Suang, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
กกกุง
สีสุก
เหล่าหัวภู
หัวนา
หนองยาง
ยางคำ
บัวสูง
บัวเงิน
ดอนดู่
สนามชัย
กกกุง