ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

Khu Mueang, Mueang Suang, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
คูเมือง
บัวป่า
โนนคูเมือง
สูงยาง
พังหาด
ดงเกลือ
สูงยาง
ป่าดวน
ศรีคูเมือง
ดงเกลือ