ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

Klang, Selaphum, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
ท่าไคร้
โคกก่อง
คุ้มเหนือ
คุ้มวัดศรีทอง
คุ้มวัดบูรพา
สร้างกกพอก
โคกสะอาด
เมืองใหม่
คุ้มสร้างหิน
ท่าไคร้
โคกก่องน้อย