ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

Khwao, Selaphum, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
โนนยาง
โนนแพง
สะทอน
ทรายมูล
หัน
หน่อง
ขวาว
ขวาว
ขวาว
โนนยาง
ขวาว
หน่อง
หัน
สะทอน
ขวาว
ขวาว