ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

Na Ngam, Selaphum, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
โนนโพธิ์
กุดแข้
พันขาง
พันขาง
โพธิ์ชัน
โพธิ์ตาก
กุดเรือ
สำโรง
หนองจอก
น้ำเที่ยง
นาเรียง
กุดแข้
กุดเรือ
โพธิ์ชัน
พันขาง
โพธิ์ชัน