ตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

Na Loeng, Selaphum, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
แห่
แห่
ผักกาดหญ้า
ผักกาดหญ้า
คุ้งสะอาด
นาเลิง
ไชยวาน
แห่เหนือ
แห่ใต้
แห่น้อย