ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

Phu Ngoen, Selaphum, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
หวาย
มะหรี่
หนองตุ
หนองกุง
หนองกุง
นาเจริญ
บะโค
หวาย
นาทม
นาทมใต้
หวาย
มะหรี่
ผักแพงพวย
นาทม
หนองกุง
หวายใต้
มะหรี่
หวาย