ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

Wang Luang, Selaphum, Roi et

ชื่อ ผู้ใหญ่บ้าน
นาดี
คอกควาย
หนองแห้ว
ท่าทางเกวียน
ท่าเยี่ยม
ท่าโพธิ์
ท่างาม
กกทัน
ดอนแก้ว
หนองขาม
ท่าบ่อ
หนองขุ่น
หนองเทา
บาก
กกกอก
คอกควาย
บาก
หนองขามพัฒนา